OM FORENINGEN MOSSEØLETS VENNER

Mosseølets Venner (MøV) ble stiftet den 10. februar 1995 som en venneforening for Moss Bryggeri.

mov-olglass-logo-med-hud-tranparentForeningens formål er gjennom aktiv virksomhet å sørge for at flest mulig mennesker i og utenfor Moss blir kjent med den flytende kulturarven fra gamle Moss Bryggeri, dets produkter og historie. Samtidig skal foreningen sørge for å befeste den posisjon bryggeriet har hatt i lokalsamfunnet siden 1800-tallet. Moss Bryggeri, etablert 1838, var i sin tid landets nest eldste bryggeri og har dermed hatt en betydelig plass i landets bryggerihistorie gjennom nesten to århundrer.

Venneforeningen skal i tillegg fremme god ølkultur og være en pådriver for sosiale aktiviteter blant medlemmene.

STYRET I MOSSEØLETS VENNER 2019

OBS! DETTE ER BILDE AV GAMMELT STYRE! BILDE AV DET NYE STYRET VALGT PÅ ÅRSMØTET 28. FEBRUAR KOMMER SNART!
Styremedlemmene etter valg av nytt styre på MøVs årsmøte og generalforsamling, fredag 1. mars 2019:

mov-styremedlemmer-2019

Fra venstre: Kasserer Knut Simble (ny), sekretær Hilde Holden, president Knut Persen, styremedlem Tove Holmen, styremedlem Gunhild Stranden, styremedlem Kenneth Falck, styremedlem André Sørling (ny) og visepresident Bjørn Hytten.

 


VÅR PRESIDENT:

President Roger Madsen ble valgt inn i styret i Mosseølets Venner på årsmøtet den 28. februar 2020
og er således et ferskt tilskudd på stammen.

Roger, her med et godt grep om foreningens ærverdige møteklubbe, har et lidenskapelig forhold til øl
i alle varianter og har dermed kunnskap om dette på høyt nivå.

 

 


KOMITEER:

MøV har flere komiteer med forskjellige ansvarsområder:

 • Arrangementskomiteen
  Har ansvar for foreningens forskjellige arrangementer, slik som generalforsamling, medlemsmøter, fellesturer innenlands og utenlands etc.
 • Ølfaglig komité
  Har ansvar for den ølfaglige delen av foreningens virke, herunder forvaltning av reseptene fra gamle Moss Bryggeri, kontroll av øltypene brygget hos tredjepart, utvikling av nye øltyper etc.
 • Redaksjonskomiteen
  Har ansvar for websider, Facebook-sider og internavisen Slurken.
 • Valgkomiteen
  Har ansvar for finne kandidater til neste års styre og komiteer.

KONTAKTLISTE:

 • President Roger Madsen Tlf: 909 31 506 Epost: president@mosseolets-venner.no
 • Visepresident Bjørn Hytten Tlf: 922 82 285 Epost: visepresident@mosseolets-venner.no
 • Sekretær Tove Holmen Tlf: 920 87 530 Epost: post@mosseolets-venner.no
 • Kasserer Åge Stranden Tlf: 924 82 345 Epost: post@mosseolets-venner.no
 • Styremedlem Gunhild Stranden Tlf: 938 27 416 Epost: post@mosseolets-venner.no
 • Styremedlem Knut Simble Tlf: 974 28 979 Epost: post@mosseolets-venner.no
 • Styremedlem Kenneth Falck Tlf: 922 15 171 Epost: post@mosseolets-venner.no
 • Styremedlem André Sørling Tlf: 464 07 831 Epost: post@mosseolets-venner.no

VEDTEKTER FOR FORENINGEN MOSSEØLETS VENNER

Opprettet og vedtatt på stiftelsesdagen den 10. februar 1995.
Sist endret og vedtatt av generalforsamlingen på årsmøtet den 17. november 2016.

§ 1
Venneforeningens formål er gjennom aktiv virksomhet å sørge for at flest mulig mennesker i og utenfor Moss blir kjent med vårt lokale øl, opprinnelig brygget ved Moss Bryggeri, som var landets nest eldste bryggeri. Samtidig sørge for å ta vare på den historiske posisjon bryggeriet hadde i lokalsamfunnet fra 1838 og fram til nedleggelsen i 1997. Venneforeningen skal i tillegg fremme god ølkultur.

§ 2
Ethvert frisinnet menneske over 18 år kan opptas som medlem. Medlemmet tildeles et medlemsbevis som man forplikter seg til å bære på dertil egnede arrangementer.

§ 3
Medlemmer av venneforeningen kan ekskluderes dersom han/hun bringer foreningen i vanry ved offentlige uttalelser eller handling. Eksklusjonen foretas av styret ved simpelt flertall.

§ 4
Venneforeningens øverste myndighet er årsmøtet/generalforsamlingen, som avholdes i februar hvert år.
Årsmøtet skal velge formann, styre, revisor, valgkomité og eventuelt andre komiteer. Videre skal årsmøtet godkjenne årsberetning, regnskap, neste års budsjett og eventuell endring av årskontingent. Styret skal bestå av president (formann), visepresident, sekretær, kasserer, og inntil fire styremedlemmer.

§ 5
Foreningen skal avholde minst to medlemsmøter (hvor årsmøtet inngår), fortrinnsvis i forbindelse med lanseringen av juleølet og sommerølet, samt andre arrangementer som skal ha en profil der hvor allsangen og det gode humør skal stå sentralt.

§ 6
Under årsmøtet kan årets «Kong Carl» kåres. Denne utmerkelse går til en person som har gjort en innsats for lokalsamfunnet av historisk og/eller kulturell karakter. Styret kan utnevne æresmedlemmer og annen heder etter egen vurdering.

§ 7
Venneforeningen kan bare oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. Skulle det ikke lykkes å oppnå 2/3 flertall ved en eventuell oppløsningssituasjon, og det ikke lykkes å velge formann eller styre, kan det sittende styre fortsette som interimsstyre inntil valgkomiteen framskaffer et handlekraftig styre. Foreningens midler forvaltes i en slik situasjon etter det sittende styre/interimstyrets beste skjønn, jamfør § 1.

Skulle oppløsning vedtas av 2/3 flertall av årsmøtet, overføres foreningens midler til en humanitær, ikke politisk organisasjon. Det står styret fritt å velge denne organisasjon. Arkiv og rekvisita overføres Moss Bryggerimuseum.

MOSSEØLETS VENNER
POSTBOKS 156
1501 MOSS
Org.nr: 987 959 371