top of page
Mosseølets Venner logo

OM FORENINGEN

Mosseølets Venner (MøV) ble stiftet den 10. februar 1995 som en venneforening for daværende Moss Bryggeri.

Foreningens formål er gjennom aktiv virksomhet å sørge for at flest mulig mennesker i og utenfor Moss blir kjent med den flytende kulturarven fra gamle Moss Bryggeri, dets produkter og historie. Samtidig skal foreningen sørge for å befeste den posisjon bryggeriet har hatt i lokalsamfunnet siden 1800-tallet. Moss Bryggeri, etablert 1838, var i sin tid landets nest eldste bryggeri og har dermed hatt en betydelig plass i landets bryggerihistorie gjennom nesten to århundrer. ​

 

Mosseølets Venner skal i tillegg fremme god ølkultur og være en pådriver for sosiale aktiviteter blant medlemmene. Venneforeningen består av en entusiastisk gjeng som er med på mange aktiviteter i byen vår Moss gjennom året. Vi gjør vårt beste for å holde koken, år etter år.

STYRET I MØV 2024

Styret ble valgt på årsmøte/generalforsamling den 8. mars 2024 og består av følgende besetning:

PRESIDENT

Roger Madsen

Tlf: 909 31 506

Epost: president@mosseolets-venner.no

VISEPRESIDENT

Bjørn Hytten

Tlf: 922 822 85

Epost: visepresident@mosseolets-venner.no

STYREMEDLEM

Knut Lødeng-Persen

Tlf: 481 33 169

Epost: post@mosseolets-venner.no

STYREMEDLEM

Richard Kruse

Tlf: 469 66 966

Epost: post@mosseolets-venner.no

STYREMEDLEM

Dag Lindam Sveen

Tlf: 930 93 530

Epost: post@mosseolets-venner.no

STYREMEDLEM

Lewi Solli

Tlf: 982 93 959

Epost: post@mosseolets-venner.no

EN NÆRMERE TITT PÅ PRESIDENTEN

Presidenten i Mosseølets Venner, Roger Madsen, stiller med solid erfaring fra byens politiske liv. Det kommer godt med ...

Roger Madsen ble valgt inn i styret som president i Mosseølets Venner på årsmøtet i februar 2020, og var da således et ferskt tilskudd på stammen. Han holder koken enda.

   

Roger, her til venstre med et godt grep om foreningens ærverdige møteklubbe, har et lidenskapelig forhold til øl i alle varianter og har dermed kunnskap om dette på høyt nivå. Han disponerer for øvrig en egenprodusert og meget velutviklet pub hjemme, som inneholder alt av flytende smakfulle herligheter. Og selvfølgelig, flust med mosseøl.

I tillegg til styre og stell i MøV, stiller Roger ofte opp på diverse tilstelninger for å promotere både foreningen og mosseølet.

FORENINGENS KOMITÉER

MøV har flere komiteer med forskjellige ansvarsområder som står for det daglige virket i foreningen.

ARRANGEMENTS KOMITÉ

Har ansvar for foreningens forskjellige arrangementer, slik som årsmøte/generalforsamling, medlemsmøter, fellesturer innenlands og utenlands, deltagelse på den årlige Morsa-vandringen, stands etc.

Leder: Knut Lødeng-Persen

ØLFAGLIG KOMITÉ

Har ansvar for den ølfaglige
delen av foreningen, herunder forvaltning av resepter fra gamle Moss Bryggeri, kontroll av øltyper brygget hos tredjepart, utvikling av nye øltyper samt prosjektet "Nye Moss Bryggeri".

Leder: Kenneth Falck

REDAKSJONS KOMITÉ

Har ansvar for  utvikle og vedlikeholde foreningens websider, Facebook-gruppe, dokumentarkiv, medlemsregister og intranett-system, samt design av etiketter til foreningens øltyper.

Leder: Bjørn Hytten

VALG KOMITÉ

Har ansvar for finne kandidater

til det kommende års styre, komiteer og revisor 
samt presentere sine

forslag til kandidater

på foreningens årsmøte/generalforsamling.

Leder: Presidenten

Vedtektene ble opprettet på stiftelsesdagten den 10. februar 1995.

 • § 1
  Venneforeningens formål er gjennom aktiv virksomhet å sørge for at flest mulig mennesker i og utenfor Moss blir kjent med vårt lokale øl, opprinnelig brygget ved Moss Bryggeri, som var landets nest eldste bryggeri. Samtidig sørge for å ta vare på den historiske posisjon bryggeriet hadde i lokalsamfunnet fra 1838 og fram til nedleggelsen i 1997. Venneforeningen skal i tillegg fremme god ølkultur.

 • § 2
  Ethvert frisinnet menneske over 18 år kan opptas som medlem. Medlemmet tildeles et medlemsbevis som man forplikter seg til å fremvise på dertil egnede arrangementer.

 • § 3
  Medlemmer av venneforeningen kan ekskluderes dersom han/hun bringer foreningen i vanry ved offentlige uttalelser eller handling. Eksklusjonen foretas av styret ved simpelt flertall.

 • § 4
  Venneforeningens øverste myndighet er årsmøtet/generalforsamlingen, som avholdes innen utgangen av mars hvert år.
  Årsmøtet skal velge formann, styre, revisor, valgkomité og eventuelt andre komiteer. Videre skal årsmøtet godkjenne årsberetning, regnskap, neste års budsjett og eventuell endring av årskontingent. Styret skal bestå av president (formann), visepresident, sekretær, kasserer, og inntil fire styremedlemmer.

 • § 5
  Foreningen skal avholde minst to medlemsmøter (hvor årsmøtet inngår), fortrinnsvis i forbindelse med lanseringen av juleølet og sommerølet, samt andre arrangementer som skal ha en profil der hvor allsangen og det gode humør skal stå sentralt.

 • § 6
  Under årsmøtet kan årets «Kong Carl» kåres. Denne utmerkelse går til en person som har gjort en innsats for lokalsamfunnet av historisk og/eller kulturell karakter. Styret kan utnevne æresmedlemmer og annen heder etter egen vurdering.

 • § 7
  Venneforeningen kan bare oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. Skulle det ikke lykkes å oppnå 2/3 flertall ved en eventuell oppløsningssituasjon, og det ikke lykkes å velge formann eller styre, kan det sittende styre fortsette som interimsstyre inntil valgkomiteen framskaffer et handlekraftig styre. Foreningens midler forvaltes i en slik situasjon etter det sittende styre/interimstyrets beste skjønn, jamfør § 1.
  Skulle oppløsning vedtas av 2/3 flertall av årsmøtet, overføres foreningens midler til en humanitær, ikke politisk organisasjon. Det står styret fritt å velge denne organisasjon. Arkiv og rekvisita overføres Moss By - og Industrimuseum.

FORENINGENS VEDTEKTER

Sist endret og vedtatt av generalforsamlingen på årsmøtet den 11. mars 2022.

MØV - MOSSEØLETS VENNER
bottom of page